Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.solarglobal.cz

 

společnosti Solar Global Distribution SE

se sídlem Ladova 1814/31, Řečkovice, 621 00  Brno

identifikační číslo: 067 61 305

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka číslo 620

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.solarglobal.cz

 

společnosti Solar Global Distribution SE

se sídlem Ladova 1814/31, Řečkovice, 621 00  Brno

identifikační číslo: 067 61 305

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka číslo 620

 

 1. Definice
 2. Úvodní ustanovení
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Kupní cena a platební podmínky
 5. Dodací termíny a dodací podmínky
 6. Kvalita zboží, uplatňování nároku z odpovědnosti za vady zboží
 7. Trvání smlouvy a její ukončení
 8. Porušení smluvních povinností a jeho následky
 9. Uživatelský účet
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Doručování
 12. Závěrečná ustanovení

 

 1. DEFINICE
 1. Podmínkami“ ​ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, které upravují práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, umístěného na Webových stránkách.

 

 1. Prodávajícím“ ​ se pro účely těchto Podmínek rozumí společnost Solar Global Distribution SE, IČ: 067 61 305, sídlem Ladova 1814/31, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka číslo 620.

 

 1. Kupujícím“​ se pro účely těchto Podmínek rozumí výlučně podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

 

 1. Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva, jíž mezi sebou uzavírají Prodávající, na straně prodávajícího a Kupující, na straně kupujícího, prostřednictvím Webových stránek a to za podmínek uvedených zejména v těchto Podmínkách, jejímž předmětem je nákup a prodej Zboží. Předmětem Kupní smlouvy je rovněž závazek Prodávajícího odevzdat Zboží, které je předmětem koupě, a to v množství a kvalitě stanovených Objednávkou, Kupujícímu, a závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu Zboží. Proces uzavření Kupní smlouvy je blíže popsán v ustanovení čl. III. těchto Podmínek.

 

 1. Zbožím“ se rozumí movitá věc či movité věci, jež Prodávající nabízí k prodeji širokému okruhu potenciálních Kupujících prostřednictvím Webových stránek. Veškerá prezentace Zboží umístěná na Webových stránkách je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1. Objednávkou“ se rozumí objednávka Kupujícího učiněná Prodávajícímu prostřednictvím Webových stránek v souladu s těmito Podmínkami. Výslovně platí, že Objednávka se považuje za nabídku k uzavření Kupní smlouvy učiněnou ze strany Kupujícího Prodávajícímu ve smyslu ust. § 1731 Občanského zákoníku. Lhůta pro přijetí nabídky Prodávajícím ve smyslu § 1735 Občanského zákoníku činí 30, slovy třicet, pracovních dní.

 

 1. „Smluvními stranami“ ​ se rozumí Prodávající a Kupující,​ „Smluvní stranou“​ se rozumí Prodávající anebo Kupující.

 

 1. „Webovými stránkami“ ​ se rozumí webové stránky Prodávajícího www.solarglobal.cz, na nichž je v záložce „SHOP“ umístěno rozhraní, jehož prostřednictvím je Kupujícímu umožněno provést Objednávku Zboží.

 

 1. „Občanským zákoníkem“ ​ se rozumí​ ​ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 1. „​AMLZ“ se rozumí zákon č. 253/2008​ Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

 

 1. „​GDPR“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinné od 25. května 2018.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Webových stránek.

 

 1. Kupní smlouva je tvořena výlučně těmito Podmínkami a v souladu s těmito Podmínkami Prodávajícím akceptovanou Objednávkou a jsou pro Smluvní strany závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu až do doby úplného vypořádání všech závazků a pohledávek vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 

 1. Ustanovení odchylná od těchto Podmínek je možné sjednat mezi Smluvními stranami pouze písemně, přičemž pro odchýlení se od těchto Podmínek platí, že za platné a účinné ujednání odchylné od ujednání uvedených v těchto Podmínkách se považuje takové, jež bude výslovně potvrzeno a odsouhlaseno Smluvními stranami prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím. Taková platně a účinné mezi Smluvními stranami sjednaná ujednání odchylná od těchto Podmínek pak mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

 

 1. Podmínky se nevztahují na případy, kdy je Kupujícím fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti - spotřebitel. Prodávající prohlašuje, že je jeho záměrem uzavírat Kupní smlouvu pouze a výlučně s Kupujícími, jak jsou tito definováni v čl. I odst. 3 těchto Podmínek, přičemž Prodávající si vyhrazuje právo s osobami, jež nenaplní definici Kupujícího dle čl. I odst. 2 těchto Podmínek, Kupní smlouvu neuzavřít.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění Podmínek, a to především z důvodu změny právní úpravy, tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování se Zbožím, za účelem umožnění řádného fungování Webových stránek anebo řádného plnění smluvních a zákonných povinností Prodávajícím. Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webových stránkách a od tohoto okamžiku jsou pro Smluvní strany závazné.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Na Webových stránkách je Prodávajícím nabízeno Zboží k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny Zboží jsou uvedeny u výrobku bez DPH. K ceně zboží bude vždy připočteno i DPH dle platných právních předpisů. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na Webových stránkách.

 

 1. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Webových stránkách. Objednávka Zboží, vytvořená na Webových stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující zadal. Kupující odpovídá za pravdivost, správnost a úplnost údajů, které uvedl v Objednávce. Má se za to, že tyto údaje odpovídají skutečnosti a Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv újmy vzniklé v důsledku chyb a nedostatků v údajích uvedených Kupujícím v Objednávce. Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění Objednávky.

 

 1. Po odeslání Objednávky dodavatel informuje Kupujícího o přijetí Objednávky elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce. Kupující je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, možnost dopravy apod..) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (např. písemně či telefonicky).

 

 1. Zpráva o přijetí Objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení zprávy o přijetí Objednávky na email uvedený Kupujícím v Objednávce. Kupující tímto výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.

 

 1. Ustanoveními tohoto článku těchto Podmínek není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím za individuálně sjednaných podmínek odlišných od podmínek stanovených těmito Podmínkami.

 

 1. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Informace o cenách Zboží jsou uvedeny na Webových stránkách. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Kupní cena Zboží činí částku, odpovídající ceně Zboží uvedené v potvrzené Objednávce, veškeré poplatky, a náklady spojené s balením, případně další poplatky stanovené Kupní smlouvou. Součástí kupní ceny nejsou náklady na dopravu Zboží a instalace a montáž Zboží, nedohodnou-li se Kupující a Prodávající jinak.

 

 1. Kupující se zavazuje řádně a včas uhradit kupní cenu dle Prodávajícím akceptované Objednávky Kupujícího.

 

 1. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím zálohu na kupní cenu Zboží.

 

 1. Kupní cena Zboží dle Kupní smlouvy bude Kupujícím Prodávajícímu uhrazena na základě faktury vystavené Prodávajícím, a to vždy v termínu splatnosti uvedeném na faktuře formou zvolenou Objednávkou.

 

 1. Faktura – daňový doklad bude obsahovat mimo jiné následující údaje: označení Prodávajícího a Kupujícího, specifikace druhu a počtu Zboží, datum vystavení dokladu, datum splatnosti kupní ceny, výši kupní ceny a podpis oprávněné osoby za Prodávajícího.

 

 1. Povinnost Kupujícího zaplatit Prodávajícímu kupní cenu v souladu s Kupní smlouvou a těmito Podmínkami je splněna v případě placení v hotovosti dnem převzetí příslušné částky Prodávajícím a v případě bezhotovostního převodu dnem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

 

 1. Faktura – daňový doklad bude prodávajícím kupujícímu doručována ve formátu PDF elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v Objednávce a má se za doručenou dnem odeslání takového e-mailu Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí bude Kupujícím faktura elektronicky zaslána zpět Prodávajícímu spolu s informací o povaze nedostatku daňového dokladu a s žádostí o zaslání nového, opraveného daňového dokladu.

 

 1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

 

 1. Dodací termíny a dodací podmínky
 1. Dodání zboží bude realizováno dle skladové dostupnosti a provozních možností Prodávajícího v co nejkratším termínu. Prodávající je povinen dodat Zboží v termínu sjednaném individuálně s Kupujícím prostřednictvím e-mailu po akceptaci Objednávky Prodávajícím. Zboží umístěné skladem bude dodáváno nejpozději do 14, slovy čtrnácti dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Pokud Zboží skladem není, může být dodací lhůta delší. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem nebo po částech, je však povinen o tom informovat Kupujícího v přiměřené lhůtě předem.

 

 1. Konkrétní způsob dodání si zvolí Kupující sám při vytváření Objednávky. Možné způsoby dodání Zboží (doprava, podmínky dopravy apod.) jsou uvedeny na Webových stránkách.

 

 1. Zboží je dodáno okamžikem, kdy Kupující převezme Zboží v  provozovně Prodávajícího, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Má-li být Zboží přepravováno do místa určeného Kupujícím, dojde k předání Zboží Kupujícímu okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci k přepravě. V takovém případě je však Kupující povinen uhradit Prodávajícímu i veškeré náklady spojené s přepravou Zboží do místa určeného Kupujícím.

 

 1. Kupující je povinen při převzetí Zboží potvrdit dodací list, v němž potvrdí převzetí Zboží v kvalitě a množství tam uvedeném. Nepotvrdí-li Kupující bez závažného důvodu dodací list a Zboží přesto převezme, platí, že Zboží bylo řádně dodáno.

 

 1. V případě prodlení Kupujícího se splněním jakéhokoliv závazku dle Kupní smlouvy, zastavuje se běh veškerých lhůt, ke kterým se Prodávající Kupní smlouvou nebo těmito Podmínkami zavázal. Dodací termíny a další lhůty se automaticky prodlužují o dobu, po kterou byl Kupující v prodlení.

 

 1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání Zboží Kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho dopravě.

 

 1. Kvalita zboží, uplatňování nároku z odpovědnosti za vady zboží
 1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v požadovaném množství, jakosti, balení a provedení ve stanovených dodacích termínech. Prodávající prohlašuje, že Zboží splňuje veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a vyhovuje všem obecně závazným právním předpisům.

 

 1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené Kupní smlouvou nebo vlastnosti obvyklé. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se vada projeví později.

 

 1. Kupující je povinen prohlédnout Zboží neprodleně co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží. Při osobním odběru Zboží je Kupující povinen prohlédnout Zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u Zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru Zboží Prodávajícímu neprodleně oznámit. Při dodání Zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravce je Kupující povinen uplatnit nároky z vad, množství a druhu prodávaného Zboží nejpozději do 3, slovy tří pracovních dnů od předání Zboží dopravcem.

 

 1. Kupující je povinen nárok z vad ve výše uvedené lhůtě uplatnit u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě, a to písemně, přičemž v oznámení musí být uvedeny kontaktní údaje Kupujícího, popis vady  (jakým způsobem se vada projevuje) a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží (nejlépe dodacím listem či fakturou).

 

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
  2. na odstranění vady opravou věci, nebo
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

 

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 1. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Prodávající již při uzavření Kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by Kupující Kupní smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal; v ostatních případech se má za to, že porušení není podstatné.

 

 1. Zboží Kupující dopraví osobně do provozovny Prodávajícího nebo na místo určené k opravě. Náklady na dopravu hradí Kupující, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

 1. Prodávající se k oznámení Kupujícího o vadě vyjádří ve lhůtě 30, slovy třicet dnů ode dne předání/doručení Zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

 

 1. Po vyřízení reklamace formou opravy či dodáním nového Zboří, bude Kupující vyzván k odběru Zboží, případně může být takové Zboží po vyřízení reklamace odesláno na adresu určenou Kupujícím, dohodnou-li se na tom smluvní strany. Náklady na dopravu Zboží po vyřízení reklamace hradí Kupující, nedohodnou-li se strany jinak.

 

 1. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při dodání zboží.

 

 1. Trvání smlouvy a její ukončení
 1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby splnění předmětu plnění.

 

 1. Dodání Zboží může Prodávající přerušit v případě, že:
 1. Kupující neplní řádně povinnosti stanovené smlouvou a těmito Podmínkami, zejména je v prodlení s úhradou kupní ceny či jiné platby dle Kupní smlouvy a Podmínek
 2. vznikne překážka na straně Prodávajícího, která znemožňuje dodání Zboží stanovené Kupní smlouvou a jejíž vznik Prodávající i při vynaložení veškeré péče nemohl rozumně předpokládat před uzavřením Kupní smlouvy.

 

 1. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy bez dalšího odstoupit v případech stanovených zákonem, jakož i  v případě, že:
 1. Kupující neplní řádně povinnosti stanovené Kupní smlouvou nebo těmito Podmínkami, zejména je v prodlení s úhradou kupní ceny či jiné platby dle Kupní smlouvy nebo Podmínek, trvajících déle než 14, slovy čtrnáct, dní
 2. na majetek Kupujícího byl prohlášen konkurs, schválena reorganizace, nebo byla zahájena jakákoliv jiná forma insolvenčního řízení nebo Kupující vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Kupní smlouvy, podle platných předpisů, případně byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení jakékoliv  formy insolvenčního řízení či likvidace. O této skutečnosti je Kupující povinen neprodleně podat Prodávajícímu informaci.

 

 1. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, případně nároku na náhradu škody.  Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze smlouvy vyplývajících nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti smlouvy.

 

 1. Porušení smluvních povinností a jeho následky
 1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny, je-li požadována, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž vzniklo, případně trvalo, prodlení Kupujícího se splněním jeho závazku.

 

 1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy delším než 30, slovy třicet, dní, stávají se 31., slovy třicátý první den, se stávají splatné veškeré dosud nesplatné pohledávky Prodávajícího za Kupujícím. Prodávající je v tomto případě oprávněn žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného Zboží.

 

 1. V případě, že se Kupující dostane do platební neschopnosti, tj. že má více (nejméně dva) věřitelů, má peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit, stávají se všechny dosud nesplatné pohledávky Prodávajícího za Kupujícím splatnými, a to v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je v tomto případě oprávněn žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného Zboží.

 

 1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy delší než 10, slovy deset, dní, je Prodávající oprávněn s okamžitou platností zastavit dodávky Zboží, a to i v případě již dříve uzavřených smluv. Neplnění dodávek dle předcházející věty není porušením Kupní smlouvy a Prodávající nenese odpovědnost za případné újmy tím způsobené. O dobu prodlení s placením kupní ceny nebo její zálohy se automaticky prodlužuje termín dodání zastavené dodávky Zboží.

 

 1. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží, vyzve Prodávající Kupujícího k odběru Zboží. Současně je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu skladné ve výši 0,1 % z hodnoty neodebraného Zboží za každý započatý den prodlení, a to až do výše 100% z ceny Zboží. Nárok Prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen.

 

 1. Pokud vznikne Kupujícímu nárok na náhradu újmy, způsobené mu porušením povinnosti Prodávajícího, platí, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností Prodávajícího, může činit maximálně částku odpovídající kupní ceně za Zboží, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.
 2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, nařízením vlády ČR, ani za výpadky Zboží způsobené přerušením přívodu elektrické energie, výpadky serverů apod.

 

 

 1.  Uživatelský účet
 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webových stránkách může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

 1. Při registraci na Webových stránkách a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu těchto údajů Kupujícím a za zneužití uživatelského účtu Kupujícího třetí osobou.

 

 1. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Podmínek).

 

 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, přitom respektuje zásadu zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti.
 2. Všechny osobní údaje uvedené v registračním formuláři a/nebo Objednávce jsou zpracovávány výhradně pro účely realizace Kupní smlouvy a naplnění zákonných povinností Prodávajícího. Jsou jimi jméno, příjmení statutárního orgánu Kupujícího, nebo jeho jméno a příjmení, údaje o e-mailu a telefonním čísle Kupujícího.

 

 1. Prodávající se zavazuje shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny; v této souvislosti se zejména zavazuje:

 

 1. zajistit, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s GDPR, budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat účelu zpracování ve smyslu odst. 2 tohoto článku těchto Podmínek;
 2. přijmout vhodná opatření, aby poskytl Investorům stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná GDPR;
 3. zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
 4. zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu GDPR, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;
 5. vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR;
 6. řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
 7. zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení Smlouvy o spolupráci;
 8. postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů dle odst. 1 tohoto článku těchto Podmínek, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva Investorů jakožto subjektů údajů a poskytovat jim v této souvislosti nezbytnou součinnost.

 

 1. Bližší podmínky zpracování osobních údajů jsou vymezeny v samostatné Směrnici zásad pro ochranu osobních údajů dostupné na Webových stránkách Prodávajícího.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným i neaumatizovaným způsobem. Osobní údaje zabezpečeny způsobem, jenž je plně v souladu se zásadami ochrany osobních údajů stanovenými GDPR.

 

 1. Doručování
 1. Kupujícímu budou veškeré písemnosti doručovány na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Podmínky či rozsah a podmínky nabídky produktů a služeb, a to i bez předchozího souhlasu Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že tyto úpravy mohou mít vliv na charakter prezentace Zboží, a zavazuje se, že v této souvislosti nebude uplatňovat náhradu jakékoli újmy či škody.

 

 1. Veškeré spory vzniklé mezi Smluvními stranami se Smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou a smírnými prostředky. V případě, že odstranění sporu smírnou cestou nebude možné, k řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky.

 

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s Podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. To platí i pro případy, kdy právní poměr Smluvních stran obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.

 

 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ujednání Podmínek odchylná od ustanovení Občanského zákoníku nebo tato ustanovení vylučující jsou takto sjednána vědomě a v souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a s respektem ke všem právům a oprávněným zájmům Smluvních stran.

 

 1. Pokud jakékoliv ujednání Podmínek je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ujednání. Neplatné nebo nevymahatelné ujednání bude nahrazeno novým, platným a vymahatelným jednáním, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru vyjádřenému původním ujednáním a Podmínkami jako celkem.

 

 1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22. května 2020 a ruší veškerá předcházející  ustanovení a zvyklosti.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ​ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, které upravují práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, umístěného na Webových stránkách.

 

 1. ​ se pro účely těchto Podmínek rozumí společnost Solar Global Distribution SE, IČ: 067 61 305, sídlem Ladova 1814/31, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka číslo 620.

 

 1. ​ se pro účely těchto Podmínek rozumí výlučně podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

 

 1. “ se rozumí kupní smlouva, jíž mezi sebou uzavírají Prodávající, na straně prodávajícího a Kupující, na straně kupujícího, prostřednictvím Webových stránek a to za podmínek uvedených zejména v těchto Podmínkách, jejímž předmětem je nákup a prodej Zboží. Předmětem Kupní smlouvy je rovněž závazek Prodávajícího odevzdat Zboží, které je předmětem koupě, a to v množství a kvalitě stanovených Objednávkou, Kupujícímu, a závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu Zboží. Proces uzavření Kupní smlouvy je blíže popsán v ustanovení čl. III. těchto Podmínek.

 

 1. Veškerá prezentace Zboží umístěná na Webových stránkách je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1.  

 

 1. „Smluvními stranami“ ​ se rozumí Prodávající a Kupující,​ „Smluvní stranou“​ se rozumí Prodávající anebo Kupující.

 

 1. „Webovými stránkami“ ​ se rozumí webové stránky Prodávajícího www.solarglobal.cz, na nichž je v záložce „SHOP“ umístěno rozhraní, jehož prostřednictvím je Kupujícímu umožněno provést Objednávku Zboží.

 

 1. „Občanským zákoníkem“ ​ se rozumí​ ​ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 1. AMLZ“ se rozumí zákon č. 253/2008​ Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

 

 1. GDPR“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinné od 25. května 2018.

 

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Webových stránek.

 

 1. Kupní smlouva je tvořena výlučně těmito Podmínkami a v souladu s těmito Podmínkami Prodávajícím akceptovanou Objednávkou a jsou pro Smluvní strany závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu až do doby úplného vypořádání všech závazků a pohledávek vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 

 1. Ustanovení odchylná od těchto Podmínek je možné sjednat mezi Smluvními stranami pouze písemně, přičemž pro odchýlení se od těchto Podmínek platí, že za platné a účinné ujednání odchylné od ujednání uvedených v těchto Podmínkách se považuje takové, jež bude výslovně potvrzeno a odsouhlaseno Smluvními stranami prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím. Taková platně a účinné mezi Smluvními stranami sjednaná ujednání odchylná od těchto Podmínek pak mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

 

 1. Podmínky se nevztahují na případy, kdy je Kupujícím fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti - spotřebitel. Prodávající prohlašuje, že je jeho záměrem uzavírat Kupní smlouvu pouze a výlučně s Kupujícími, jak jsou tito definováni v čl. I odst. 3 těchto Podmínek, přičemž Prodávající si vyhrazuje právo s osobami, jež nenaplní definici Kupujícího dle čl. I odst. 2 těchto Podmínek, Kupní smlouvu neuzavřít.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění Podmínek, a to především z důvodu změny právní úpravy, tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování se Zbožím, za účelem umožnění řádného fungování Webových stránek anebo řádného plnění smluvních a zákonných povinností Prodávajícím. Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webových stránkách a od tohoto okamžiku jsou pro Smluvní strany závazné.
 • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Na Webových stránkách je Prodávajícím nabízeno Zboží k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny Zboží jsou uvedeny u výrobku bez DPH. K ceně zboží bude vždy připočteno i DPH dle platných právních předpisů. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na Webových stránkách.

 

 1. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Webových stránkách. Objednávka Zboží, vytvořená na Webových stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující zadal. Kupující odpovídá za pravdivost, správnost a úplnost údajů, které uvedl v Objednávce. Má se za to, že tyto údaje odpovídají skutečnosti a Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv újmy vzniklé v důsledku chyb a nedostatků v údajích uvedených Kupujícím v Objednávce. Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění Objednávky.

 

 1. Po odeslání Objednávky dodavatel informuje Kupujícího o přijetí Objednávky elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce. Kupující je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, možnost dopravy apod..) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (např. písemně či telefonicky).

 

 1. Zpráva o přijetí Objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení zprávy o přijetí Objednávky na email uvedený Kupujícím v Objednávce. Kupující tímto výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.

 

 1. Ustanoveními tohoto článku těchto Podmínek není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím za individuálně sjednaných podmínek odlišných od podmínek stanovených těmito Podmínkami.

 

 • KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Informace o cenách Zboží jsou uvedeny na Webových stránkách. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Kupní cena Zboží činí částku, odpovídající ceně Zboží uvedené v potvrzené Objednávce, veškeré poplatky, a náklady spojené s balením, případně další poplatky stanovené Kupní smlouvou. Součástí kupní ceny nejsou náklady na dopravu Zboží a instalace a montáž Zboží, nedohodnou-li se Kupující a Prodávající jinak.

 

 1. Kupující se zavazuje řádně a včas uhradit kupní cenu dle Prodávajícím akceptované Objednávky Kupujícího.

 

 1. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím zálohu na kupní cenu Zboží.

 

 1. upní cena Zboží dle Kupní smlouvy bude Kupujícím Prodávajícímu uhrazena na základě faktury vystavené Prodávajícím, a to vždy v termínu splatnosti uvedeném na faktuře formou zvolenou Objednávkou.

 

 1. Faktura – daňový doklad bude obsahovat mimo jiné následující údaje: označení Prodávajícího a Kupujícího, specifikace druhu a počtu Zboží, datum vystavení dokladu, datum splatnosti kupní ceny, výši kupní ceny a podpis oprávněné osoby za Prodávajícího.

 

 1. Povinnost Kupujícího zaplatit Prodávajícímu kupní cenu v souladu s Kupní smlouvou a těmito Podmínkami je splněna v případě placení v hotovosti dnem převzetí příslušné částky Prodávajícím a v případě bezhotovostního převodu dnem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

 

 1. Faktura – daňový doklad bude prodávajícím kupujícímu doručována ve formátu PDF elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v Objednávce a má se za doručenou dnem odeslání takového e-mailu Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí bude Kupujícím faktura elektronicky zaslána zpět Prodávajícímu spolu s informací o povaze nedostatku daňového dokladu a s žádostí o zaslání nového, opraveného daňového dokladu.

 

 1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

 

 • Dodací termíny a dodací podmínky
 1. Dodání zboží bude realizováno dle skladové dostupnosti a provozních možností Prodávajícího v co nejkratším termínu. Prodávající je povinen dodat Zboží v termínu sjednaném individuálně s Kupujícím prostřednictvím e-mailu po akceptaci Objednávky Prodávajícím. Zboží umístěné skladem bude dodáváno nejpozději do 14, slovy čtrnácti dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Pokud Zboží skladem není, může být dodací lhůta delší. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem nebo po částech, je však povinen o tom informovat Kupujícího v přiměřené lhůtě předem.

 

 1. Konkrétní způsob dodání si zvolí Kupující sám při vytváření Objednávky. Možné způsoby dodání Zboží (doprava, podmínky dopravy apod.) jsou uvedeny na Webových stránkách.

 

 1. Zboží je dodáno okamžikem, kdy Kupující převezme Zboží v  provozovně Prodávajícího, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Má-li být Zboží přepravováno do místa určeného Kupujícím, dojde k předání Zboží Kupujícímu okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci k přepravě. V takovém případě je však Kupující povinen uhradit Prodávajícímu i veškeré náklady spojené s přepravou Zboží do místa určeného Kupujícím.

 

 1. Kupující je povinen při převzetí Zboží potvrdit dodací list, v němž potvrdí převzetí Zboží v kvalitě a množství tam uvedeném. Nepotvrdí-li Kupující bez závažného důvodu dodací list a Zboží přesto převezme, platí, že Zboží bylo řádně dodáno.

 

 1. V případě prodlení Kupujícího se splněním jakéhokoliv závazku dle Kupní smlouvy, zastavuje se běh veškerých lhůt, ke kterým se Prodávající Kupní smlouvou nebo těmito Podmínkami zavázal. Dodací termíny a další lhůty se automaticky prodlužují o dobu, po kterou byl Kupující v prodlení.

 

 1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání Zboží Kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho dopravě.

 

 • Kvalita zboží, uplatňování nároku z odpovědnosti za vady zboží
 1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v požadovaném množství, jakosti, balení a provedení ve stanovených dodacích termínech. Prodávající prohlašuje, že Zboží splňuje veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a vyhovuje všem obecně závazným právním předpisům.

 

 1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené Kupní smlouvou nebo vlastnosti obvyklé. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se vada projeví později.

 

 1. Kupující je povinen prohlédnout Zboží neprodleně co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží. Při osobním odběru Zboží je Kupující povinen prohlédnout Zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u Zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru Zboží Prodávajícímu neprodleně oznámit. Při dodání Zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravce je Kupující povinen uplatnit nároky z vad, množství a druhu prodávaného Zboží nejpozději do 3, slovy tří pracovních dnů od předání Zboží dopravcem.

 

 1. Kupující je povinen nárok z vad ve výše uvedené lhůtě uplatnit u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě, a to písemně, přičemž v oznámení musí být uvedeny kontaktní údaje Kupujícího, popis vady (jakým způsobem se vada projevuje) a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží (nejlépe dodacím listem či fakturou).

 

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
  • na odstranění vady opravou věci, nebo
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.

 

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 1. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Prodávající již při uzavření Kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by Kupující Kupní smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal; v ostatních případech se má za to, že porušení není podstatné.

 

 1. Zboží Kupující dopraví osobně do provozovny Prodávajícího nebo na místo určené k opravě. Náklady na dopravu hradí Kupující, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

 1. Prodávající se k oznámení Kupujícího o vadě vyjádří ve lhůtě 30, slovy třicet dnů ode dne předání/doručení Zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

 

 1. Po vyřízení reklamace formou opravy či dodáním nového Zboří, bude Kupující vyzván k odběru Zboží, případně může být takové Zboží po vyřízení reklamace odesláno na adresu určenou Kupujícím, dohodnou-li se na tom smluvní strany. Náklady na dopravu Zboží po vyřízení reklamace hradí Kupující, nedohodnou-li se strany jinak.

 

 1. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při dodání zboží.

 

 • Trvání smlouvy a její ukončení
 1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby splnění předmětu plnění.

 

 1. Dodání Zboží může Prodávající přerušit v případě, že:
 • Kupující neplní řádně povinnosti stanovené smlouvou a těmito Podmínkami, zejména je v prodlení s úhradou kupní ceny či jiné platby dle Kupní smlouvy a Podmínek
 • vznikne překážka na straně Prodávajícího, která znemožňuje dodání Zboží stanovené Kupní smlouvou a jejíž vznik Prodávající i při vynaložení veškeré péče nemohl rozumně předpokládat před uzavřením Kupní smlouvy.

 

 1. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy bez dalšího odstoupit v případech stanovených zákonem, jakož i  v případě, že:
 • Kupující neplní řádně povinnosti stanovené Kupní smlouvou nebo těmito Podmínkami, zejména je v prodlení s úhradou kupní ceny či jiné platby dle Kupní smlouvy nebo Podmínek, trvajících déle než 14, slovy čtrnáct, dní
 • na majetek Kupujícího byl prohlášen konkurs, schválena reorganizace, nebo byla zahájena jakákoliv jiná forma insolvenčního řízení nebo Kupující vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Kupní smlouvy, podle platných předpisů, případně byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení jakékoliv  formy insolvenčního řízení či likvidace. O této skutečnosti je Kupující povinen neprodleně podat Prodávajícímu informaci.

 

 1. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, případně nároku na náhradu škody.Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze smlouvy vyplývajících nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti smlouvy.

 

 • Porušení smluvních povinností a jeho následky
 1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny, je-li požadována, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž vzniklo, případně trvalo, prodlení Kupujícího se splněním jeho závazku.

 

 1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy delším než 30, slovy třicet, dní, stávají se 31., slovy třicátý první den, se stávají splatné veškeré dosud nesplatné pohledávky Prodávajícího za Kupujícím. Prodávající je v tomto případě oprávněn žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného Zboží.

 

 1. V případě, že se Kupující dostane do platební neschopnosti, tj. že má více (nejméně dva) věřitelů, má peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit, stávají se všechny dosud nesplatné pohledávky Prodávajícího za Kupujícím splatnými, a to v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je v tomto případě oprávněn žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného Zboží.

 

 1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy delší než 10, slovy deset, dní, je Prodávající oprávněn s okamžitou platností zastavit dodávky Zboží, a to i v případě již dříve uzavřených smluv. Neplnění dodávek dle předcházející věty není porušením Kupní smlouvy a Prodávající nenese odpovědnost za případné újmy tím způsobené. O dobu prodlení s placením kupní ceny nebo její zálohy se automaticky prodlužuje termín dodání zastavené dodávky Zboží.

 

 1. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží, vyzve Prodávající Kupujícího k odběru Zboží. Současně je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu skladné ve výši 0,1 % z hodnoty neodebraného Zboží za každý započatý den prodlení, a to až do výše 100% z ceny Zboží. Nárok Prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen.

 

 1. Pokud vznikne Kupujícímu nárok na náhradu újmy, způsobené mu porušením povinnosti Prodávajícího, platí, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností Prodávajícího, může činit maximálně částku odpovídající kupní ceně za Zboží, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.
 2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, nařízením vlády ČR, ani za výpadky Zboží způsobené přerušením přívodu elektrické energie, výpadky serverů apod.

 

 

 • Uživatelský účet
 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webových stránkách může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

 1. Při registraci na Webových stránkách a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu těchto údajů Kupujícím a za zneužití uživatelského účtu Kupujícího třetí osobou.

 

 1. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Podmínek).

 

 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.